Veiligheid
Veiligheid is cruciaal en veiligheid is een complexer begrip dan het voorschrijven of beperken van bepaalde handelingen bij bepaalde mensen. Het gebruik van de interventietechnieken moet worden verdeeld in gebruik als zelfhulpmiddel en begeleid gebruik als interventietechniek in therapie.
De methodes waaronder maar niet beperkt tot EFT, TAT en BSFF zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Realisatie Trainingen verwacht dat de klant eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten, of te checken wat de arts voor de klant kan betekenen. De methodes zijn interventietechnieken, “tools”, gereedschappen of middellen, niet het enige middel (noch perse altijd het beste voor alles) en het gebruik van deze interventietechnieken sluiten geen enkel andere middel, tools of therapievormen uit.

Indien de klant wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen de klant en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Realisatie Trainingen neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, noch voor de bijbehorende interventies of medicatie.

Realisatie Trainingen onthoud zich zo veel mogelijk onthoud van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doe geen uitspraken over vakgebieden buiten deze interventietechnieken, en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Deze interventietechnieken en lichamelijk contact en zelfstandigheid
EFT is een middel dat werkt door o.a. kloppen op het lichaam, en bij TAT word het lichaam door de klant zel vastgehouden. Vanuit de doelen het oppakken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zal de klant bij voorkeur bij zichzelf kloppen, en coacht de therapeut hierbij. Er zijn in de verschillende scholen en opleidingen tot therapeut verschillen over het standpunt m.b.t. de (on)wenselijkheid van lichamelijk contact. Ongeacht de school of opleiding behoort seksueel contact niet in de therapiesetting, dient geen enkel therapeutisch doel en is wettelijk verboden. Het is aan te bevelen dat de therapeut toestemming vraagt voor lichamelijk contact. Lichamelijk contact is bij EFT/TAT alleen nuttig als de klant de kluts kwijtraakt tijdens grote emotie, en met name als de klant tijdens een herbeleving in zichzelf keert en contact verliest met de huidige werkelijkheid, en daarmee ook vergeet dat hij/zij kan kloppen om de emotie op te lossen.

Therapie en emoties
Hoewel Realisatie Trainingen er absoluut niet op uit is om mensen emoties te laten herbeleven, en bij de therapievorm EFT zeer weinig emoties opkomen of worden aangeroerd is er ook geen garantie dat er nooit emoties kunnen of zullen opkomen tijdens een EFT-sessie. Volgens een enquête (Gary Craig,19971) zou 2 op de 1000 mensen tijdens een EFT behandeling sterke onverwachte en ongewenste onbeheersbare emoties (een abreactie) hebben ervaren door een EFT behandeling.

Emoties na de behandeling of bij huiswerk
Het kan gebeuren dat na een behandeling of tijdens het doen van huiswerk gevoelens en emoties opkomen van vroeger. Advies: vraag de klant deze zelf te behandelen met bijv. EFT. Gaat het niet of lukt het niet, vertel de klant dat hij direct en gerust mag bellen met de EFT Therapeut.

EFT en Veiligheid
Hoewel EFT zo veilig is volgens Israël Trauma Care dat men EFT op grote schaal aan iedereen in Israël doceert tracht Realisatie Trainingen precies aan te geven wat er mogelijk emotie-oproepend of destabiliserend zou kunnen werken. Het kloppen van de methode roept meestal zeer weinig spontane nieuwe en onverwachte (ongewenste) herinneringen en emoties op. Bij het kloppen op onderdrukte emoties zullen ze meestal wel eerst opkomen.
EFT mag dan ook zeer veilig genoemd worden. De veiligheid van de Integratiesequentie is een ander verhaal.

Veiligheid en de Integratiesequentie
De Integratiesequentie is het meest “onveilige” deel van EFT, want met oogbewegingen – hoe weinig dan ook – kun je net als in de EMDR onverwacht en ongewenste gevoelens en herinneringen oproepen.

EFT gebruikt meestal maar zeer kortdurende oogbewegingen, maar het gevaar bestaat dat deze emoties kunnen oproepen. Het gebeurt zeer weinig, zeker vergeleken met andere therapievormen als EMDR, maar het kan gebeuren.

Oogbewegingen en Integratiesequentie
Als je oogbewegingen doet zonder je ergens op te richten, kun je al spontaan gevoelens en herinneringen oproepen en gaan herbeleven. Er moet onderscheid worden gemaakt in het gebruiken van EFT als zelfhulpmethode en EFT als therapiemiddel.

Voor mensen die het volgende hebben:
– Epilepsie,
– Persoonlijkheidsstoornissen, met name borderline,
– Schizofrenie, zeker als het actieve psychoses betreft,
– Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) /Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis (MPS)
– Sommigen met Manische Depressiviteit (MD)
– Sommigen met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
– Hartritmestoornissen
– Diabetes

Laat EFT niet zelfstandig als zelfhulpmethode gebruiken zonder kundige begeleiding van een therapeut. EFT is uitstekend te gebruiken bij deze klachten onder begeleiding van een kundige gekwalificeerde therapeut, maar vermijding van de Integratiesequentie (Gamutprocedure) blijft aan te raden.

Voor mensen die het volgende hebben
– veel onverwerkte problemen, besef dat door de Integratiesequentie de overwerkte emoties omhoog kunnen komen.
– weinig controle over hun emoties, snel huilen, wordt ook wel genoemd emotionele labiliteit ….

Besef a.u.b. dat de Integratiesequentie bij deze mensen emoties kan oproepen, en dat die kans veel groter is bij deze groep dan bij de gemiddelde persoon. EFT is prima en veilig te gebruiken als zelfhulpmethode zonder de Integratiesequentie, maar besef dat als je gaat kloppen op onderdrukte emoties, deze omhoog kunnen komen. Het is sterk aan te bevelen om EFT onder begeleiding van een therapeut toe te passen bij complexere problemen.

Let wel: er is voor het therapeutische proces niets mis met huilen, alleen huilen of overspoeld worden door emoties voegt niets toe aan therapie, en is niet nodig en niet beter dan niet huilen.

Voor mensen met onder andere Multiple Sclerose en het Chronische Vermoeidheids Syndroom (ook wel ME genoemd) geld een andere waarschuwing. De volgorde van de behandeling luistert zeer nauw. Bij verkeerde volgorde is het goed mogelijk om drie stappen achteruit te belanden.

Gebruik verder het gezonde verstand: Werk systematisch op papier, en laat de klant niet meer dan 2.5 uur per dag met EFT aan de slag gaan.

Status EFT, TAT, BSFF ed.
Hoewel er onderzoek is gedaan en nog steeds word gedaan over EFT, TAT, ed. zijn deze interventietechnieken nog te nieuw om volledige erkenning te krijgen. EMDR heeft er meer dan 20 jaar over gedaan met vele onderzoeken voordat het erkent werd.

Vrijwaring
De klant blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij zelf met EFT doet, en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op Realisatie Trainingen, de trainer of de mensen die het uitgevonden of gepatenteerd hebben.

Noot over EFT: Dank aan Gary Craig die EFT heeft gecreeerd en gepatenteerd. Zijn werk en zijn versie over EFT is te vinden op emofree.com, hij biedt videocursussen aan. De versie van Realisatie Trainingen is niet die van Gary. Realisatie Trainingen is niet verbonden aan emofree. Onze versie is gericht op het gebruik binnen een professionele setting met wetenschappelijke verklaringen en onderzoeken, en in contact met reguliere hulpverleners.

Laatste wijziging: 20 oktober 2010